Tjenester  /  Legionellakontroll  /

Legionella

Legionellakontroll

Legionella

Legionella finnes naturlig i jord og vann i små konsentrasjoner. Den vokser i såkalte «menneskeskapte» vannsystem hvor man får stillestående vann med gunstig temperatur. Den trives best ved temperaturer mellom 20-50 °C, og finnes i biofilm og amøber (encellede dyr). Den smitter igjennom aerosoler, som er små vanndråper vi puster inn.

Typiske smittekilder er dusj, kjøletårn, luftskrubber, enkelte luftbefukninganlegg, og innendørs fontener.

Ta kontakt
Se våre kurs

Årlig registreres det ca 40 tilfeller hvor Legionella er årsaken til sykdom. Bakterien kan gi to sykdomsbilder hvor den ene er lungebetennelse med høy dødelighet (legionærsyke), mens den andre gir en influensalignende sykdom (Pontiacfeber). Personer i risikogruppene for legionærsyken er: Eldre, menn og personer med en form for nedsatt immunforsvar. Når det gjelder Pontiacfeber har alle like stor risiko for å bli smittet.

Regelverk

For å hindre oppvekst og spredning av Legionella i systemer med aerosoldannende installasjoner, er det flere regelverk som setter krav til kartlegging og oppfølging av ulike installasjoner.

Det er også satt krav om at dette skal tas hensyn til i forbindelse med nybygg. Regelverk som omhandler legionellakontroll er:

Folkehelseloven

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a

Internkontrollforskriften

Forskrift om tekniske krav til bygg (Tek 10)

Bassengbadforskriften

For å kunne oppfylle de krav som er stilt i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern, er det utarbeidet en veileder fra Folkehelseinstituttet. Denne skal gi råd om alt fra hvordan utføre risikovurdering, behandlingsmetoder og hvordan ha kontroll på eget system. Veilederen heter Forebygging av legionellasmitte – en veileder (vannrapport 123), sist revidert desember 2015.

Forebygging av Legionellasmitte - en veileder

Risikovurdering/kartlegging

Alle systemer med aerosoldannende installasjoner skal utføre en risikovurdering av sitt anlegg.

(Forskrift for miljørettet helsevern kapittel 3a § 11b).

En risikovurdering innebærer en full kartlegging av et system, gjerne med et oppstartsmøte med gjennomgang av anlegget og deretter en befaring av hele anlegget.

Under en befaring tas det vannprøver til mikrobiologisk analyse, temperaturmålinger, man kartlegger lite brukte tappepunkt, ytterpunkt og blindledninger samt gjør en visuell inspeksjon. Ut fra dette vurderes risikoen for systemet basert på fare for oppvekst av store mengder Legionella samt hvilket eksponeringspotensiale installasjonen har. På bakgrunn av dette kan det utarbeides og igangsettes tiltak og plan for forebyggende arbeid og rutiner.

Global Concept MITCO har jobbet med dette siden 1988 og har lang erfaring, god kompetanse og kvalifisert personell for å utføre dette. MITCO har stort fokus på opplæring av ansatte slik at risikovurdering kun utføres av kvalifisert personell.

Kurs

Kurs kan enten tilføre ny kunnskap eller oppfriske allerede eksisterende kunnskap. Global Concept MITCO holder kurs både for nybegynnere og for de som har noe erfaring med Legionella fra tidligere.

Kurset omfatter:

Regelverk

Mikrobiologi

Legionella -  egenskaper og historikk

Risikovurdering

Tiltak

Forebyggende arbeid

Dokumentasjon

Behandlingsmetoder

Kurset kan tilpasses hvis det er spesielle ønsker, og gir en innføring i hvordan forholde seg til og kunne drive forebyggende arbeid mot Legionella. Hensikten med kurset er å forsøke å få en helhetlig forståelse av temaet og hvorfor man utfører det man gjør. Kurset avsluttes med en test og alle deltagere får kursbevis.  Kurset holdes på et av Global Concept MITCO sine lokaler, eller ute hos kunde hvis det er ønskelig.  

Man kan få kursdatoer oppgitt ved å sende en e-post til

mitcopost@mitco.no

Legionella Control Association (LCA)

Global Concept MITCO AS ble som første firma utenfor England godkjent av LCA for å utføre risikovurdering og oppfølging med hensyn på legionellakontroll. Hvilke områder MITCO er godkjent for, kan ses i separat sertifikat.

Selve godkjenningen er ikke gjeldene i Norge fordi man ikke har en slik ordning her. Sertifiseringen er likevel et kvalitetsstempel på at det arbeidet som gjøres i henhold til Legionella er gjennomgått og godkjent fra et eksternt firma. Her stilles det krav om dokumentasjon, intern opplæring og kursing, kvalitetssikring av firmaet, samt kvalifikasjoner for å kunne utføre ulike arbeid.

LCA er en organisasjon i England som jobber med blant annet å godkjenne firmaer som utfører legionellakontroll. LCA sørger for at firmaer gjør dette på en måte som hindrer sykdom forårsaket av Legionella på grunn av dårlig oppfølging av vannsystemet. Kravene som stilles er i henhold til Norsk lov, samt Code of Conduct utgitt av LCA.

Besøk gjerne hjemmesiden til LCA for å lese mer:

Legionella Control Association

Analyser

Alle vannprøver som tas av Global Concept MITCO sendes inn til akkreditert laboratorium for analyse. Per i dag finnes det to hovedmetoder for analysering av Legionella. Den ene er dyrking, og den andre er basert på analysering av DNA og kalles for PCR.

Dyrking baserer seg på oppvekst av bakterier på et næringsmedium og man får kun påvist levede bakterier. Metoden tar noe tid, og det kan ta inntil 12 dager for å bekrefte eller avkrefte at man har påvist Legionella.

Dyrking av bakterier skjer etter en internasjonal standard (ISO). Følgende metode benyttes:

Kimtall: ISO 6222, Legionella: ISO 11731:1998.

Kort oppsummert om ISO 11731:1998: Vannprøven filtreres for å samle opp bakterier. Deretter løses filteret opp i en buffer og hele løsningen spres på en skål med vekstmedium. For dyrking av Legionella kreves et vekstmedium tilsatt cystein og jern. Bakterier av samme type vil vokse opp å se ut som små sirkler på en skål, og disse kalles kolonier. Det er antall kolonier som oppgis som svar på analyseresultat med vekst (CFU). For kimtall oppgis dette som CFU/ml og for Legionella som CFU/L. For analyser med PCR oppgis svaret som geonomiske enheter GU.

legionella.jpg

PCR baseres på analyse av bakteriens DNA. Metoden påviser alt DNA i en vannprøve og skiller ikke mellom levende og døde bakterier. Det er derfor vanskelig å si noe om antallet levende bakterier tilstede. Metoden er svært rask og man kan få svar i løpet av noen få dager.

Global Concept MITCO benytter i all hovedsak dyrking som analysemetode.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.