Tjenester  /  Kjemisk Rengjøring

Vannbehandling

Global Concept MITCO AS har arbeidet med industriell vannbehandling siden 1982, og vi har opparbeidet oss god og lang erfaring innenfor disse områdene:

 • Dampanlegg
 • Varme- og kjøleanlegg, fjernvarme
 • Kjøletårn
 • Sanitæranlegg
Ta kontakt
Se våre kurs

Visjon

 • Gjennomspyling av lite brukte tappepunkt, ukentlig.
 • Dokumentere at man har temperaturer på vannet i henhold til krav. Kravet er satt til 60 °C på varmtvann innen et minutts tappetid, > 20 °C på kaldtvann umiddelbart, bereder skal holde 70 °C og retur på sirkulasjonsledning 60 °C.
 • Kvartalsvis rengjøring og desinfisering av dusjhoder og slanger
 • Prøvetaking av punkter oppgitt i risikovurderingen for å se på mikrobiell vekst over tid. En prøve tatt i forbindelse med risikovurdering vil kun gi en statusrapport der og da. Prøver tatt over et år vil i større grad dokumentere om Legionella er tilstede i et system eller ikke.
 • Fjerning av blindledninger. Blindledinger er ofte et potensielt sted for dannelse av biofilm. Man bør i den grad dette er mulig fjerne de blindpunktene man kjenner til.

Global Concept MITCO AS har personell som både kan bistå i gjennomføring av tiltak samt komme med råd og veiledning hvordan dette kan utføres på praktisk best mulig måte.

Kjøletårn

Kjøletårn er ansett som risikogruppe 1, som betyr at anlegget har stor fare for å kunne få oppvekst og spredning av legionella over store områder.

På bakgrunn av dette er det satt krav til at alle kjøletårn skal ha vannbehandling med kontroll på beleggdannelse og mikrobiologisk vekst. Videre kreves det at tårnet skal rengjøres regelmessig mekanisk og det anbefales kjemisk rengjøring der man ikke kommer til mekanisk. Alle sesongbaserte kjøletårn må rengjøres, ikke senere en 1 måned før oppstart. Man må dokumentere kontroll på systemet med mikrobiologisk prøvetaking. Kravet er satt til månedlig kimtallprøve, Legionella skal tas månedlig første driftssesong, eller første år ved store ombygginger. Deretter kan man tilpasse dette til hvert enkelt system. Det skal også føres jevnlig kontroll av vannbehandlingsprogrammet og at man til enhver tid har kontroll på dette.

Global Concept MITCO har svært gunstige løsninger på komplette vannbehandlingsprogram for alle typer kjøletårn. Programmet inneholder kjemikalier, doseringsutstyr og analyser for å kontrollere dette. MITCO bistår også med rådgiving og veiledning på interne dokument som skal utarbeides og følges.

Øvrige system

For øvrige systemer gjelder akkurat samme krav til forebyggende arbeid. Grunnen til at man har høyt fokus på kjøletårn og interne vannfordelingsnett er av den enkle grunn at det er det man har mest av i Norge.

Øvrige systemer som er ansett som høyrisikoanlegg i tillegg til kjøletårn er: luftskrubbere med riktige vekstbetingelser, offentlige boblebad, interne vannfordelingsnett på sykehus og tilsvarende institusjoner, innendørs fontener og forstøvningsbefuktere.   Disse må ha en god internkontroll og oppfølging av sitt anlegg. Det må foreligge en risikovurdering som anbefaler prøvetakingsfrekvens, rengjøringsfrekvens av enten hele installasjonen eller dusjhoder, unngå stillestående vann, og fjerne eventuelle blindledninger eller lite brukte tappepunkt. På sykehjem, sykehus og tilsvarende institusjoner vil man ofte ha mange i risikogruppen og man bør vurdere hvor hyppig oppfølging man bør ha av systemet. Det kan være hensiktsmessig med tettere oppfølging her enn på andre systemer.

Hvorfor vannbehandling?

Vann brukes på forskjellige måter, som til varmeoverføring i kjøle- og varmesystemer, for dampproduksjon og i prosesser. For hver type stilles det spesielle krav til vannkvaliteten, for å hindre problemer med for eksempel avleiringer, korrosjon og bakterievekst. Derfor må det tilførte vannet ofte renses og behandles med kjemikalier.

For å hindre skadelig miljøpåvirkninger og ta vare på arbeidsmiljøet må kjemikalier tilsettes på en kontrollert måte og følges opp med analyser.

Global Concept MITCO AS har arbeidet med industriell vannbehandling siden 1982, og vi har opparbeidet oss god og lang erfaring innenfor disse områdene:

 • Dampanlegg
 • Varme- og kjøleanlegg, fjernvarme
 • Kjøletårn
 • Sanitæranlegg

Dampanlegg

Damp benyttes i industrien for oppvarming av ulike prosesser. For at vannkjemien i et dampsystem skal fungere optimalt, trenger man tilsetning av enten ett eller flere kjemikalier. Dette for å hindre korrosjon og beleggdannelser.

Mitco leverer utstyr for behandling av spevann til dampanlegg:

 • Trykkfiltre
 • Ionebytterfiltere for avherding og avsalting
 • RO- anlegg
 • Ionebyttemasse

Det er viktig at forbehandling av spevannet er riktig og at dette fungerer som det skal, for å gi oss det utgangspunktet vi trenger for å kunne produsere ren damp.

Produktserien til Global Concept MITCO AS forebygger korrosjon og utfellinger, hvilket:

 • Gir dampsystemet økt livslengde
 • Opprettholder systemets kapasitet
 • Minimaliserer driftsforstyrrelser
 • Gir mindre energiforbruk
 • Gir lavere vedlikeholdskostnader

Vi utfører analyser på stedet for å sikre at våre kjemikalier doseres inn i rett mendge, og for å holde kontroll på korrosjon og utfellinger i kjelen. Vi kommer også med anbefalinger på bunnblåsingsfrekvens og eventuell justering av dosering.

For vannbehandling av dampanlegg har vi flyktige- og ikke flyktige kjemikalier.

 • De flyktige kjemikaliene vil følge dampen som produseres, dette vil korrosjonssikre hele dampkretsen.
 • De ikke flyktige kjemikaliene vil holde seg i vannfasen i matevannstank og i dampkjele.
 • Begge serier, enten flyktige eller ikke flyktige inneholder komponenter som er på FDA sin liste over stoffer som kan tilsettes i dampsystemer hvor damp kan komme i kontakt med næringsmidler.

Mitco leverer også bunnblåsingsutstyr og onlineinstrumenter for vannanalyser. Våre serviceteknikere kan også utføre analyser på stedet og opplæring av driftspersonell.

Lukkede anlegg

Global Concept MITCO AS opplever ofte at systemer uten vannbehandling har problemer og utfordringer med korrosjon, beleggdannelser og økt energiforbruk.

Våre produkter forebygger og forhindrer korrosjon og utfellinger, hvilket gir anleggene:

 • Lengre levetid
 • Færre driftsforstyrrelser
 • Lavere energiforbruk
 • Lavere driftskostnader
 • Opprettholde kapasiteten

Vi utører vannanalyser for å kontrollere at vannet i anlegget har rett pH, alkalitet og ledningsevne i forhold til å forhindre korrosjon og utfellinger.

Global Concept MITCO AS har i over 30 år jobbet med vannbehandling av lukkede systemer. Mitco er en av Norges største aktører på kjemisk vannbehandling og våre produkter er tilpasset disse systemene:

 • Fjernvarme/kjøling
 • Varmeanlegg
 • Kjøleanlegg
 • HX og glykol systemer

Vi kommer gjerne på befaring for å kontrollere vannkvaliteten i ditt system og gi videre anbefalinger.

Behandling av sekundærside tilknyttet fjernvarme:

Utdrag fra «BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT» utgave januar 2016.

Link til PDF utgaven

3.9 VANNKVALITET

Kunden er ansvarlig for at sirkulasjonsvannet i varmeanlegget til enhver tid har en kvalitet som ikke reduserer levetiden og funksjonen på HVs varmevekslere. Med kvalitet menes både renhet (smussinnhold) og evne til å hindre korrosjon. Dersom vekslerens sekundærside tilsmusses og dette skyldes forhold som kunden svarer for, eksempelvis manglende utstyr for vannbehandling og/eller drift og vedlikehold av dette, har HV krav på å få dekket sine kostnader knyttet til rengjøring av veksleren. For øvrig kan HV anbefale følgende tiltak for å oppnå fullgod vannkvalitet:

 • Installere et finfilter som delstrømsfilter. Finfiltret bør ha evne til å fange opp partikler større enn 15µm. Det monteres en strupeventil på ledningen til delstrømfiltret for å inn justere volumstrømmen gjennom filtret.
 • Benytte ionebyttet vann justert til pH 10 ved dosering av natriumhydroksid.
 • Kontrollere vannkvaliteten ved måling av ledningsevne og sørge for at den holdes innenfor akseptable grenseverdier.

Global Concept Mitco AS tilbyr løsninger basert på anbefalingene gjort av Hafslund Varme. Les mer om våre løsninger eller kontakt oss for mer informasjon.

Prinsipp og virkemåte

Vårt vannbehandlingsprogram for varmesystemer tilkoblet fjernvarmenett består av ett produkt, med innhold av natriumhydroksid. Kjemikaliet øker pH (surhetsgraden), forebygger korrosjon og forhindrer avleiringer i systemet. Samt danner stoffet ingen syrer, er lett blandbar og stabil.

Produktet oppbevares i en kjemikalietank og tilsettes ved hjelp av doseringspumpe tilkoblet anlegget.

Det automatiske doseringsanlegget fungerer slik at en vannmåler monteres på tilførselsrøret til varme- eller kjøleanlegget. Vannmåleren gir et signal (puls) til en doseringspumpe for hver liter vann som tilføres systemet. Kjemikaliet blir dosert i en gitt mengde inn på systemet, som sikrer et korrekt overskudd i vannet og opprettholder vannkvaliteten.

Det monteres i tillegg et finfilter i delstrøm, for å fange opp partiklene som er løst i vannet.

Vi utfører også analyser av vannkvaliteten og service for våre kunder.

Kjøletårn

Kjølesystemer kan være utformet på mange ulike måter og ha varierende problemer. Vannbehandlingsmetoder må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en kombinasjon av vannrensing og kjemikaliebehandling.

Vi har et komplett program for kjølevannsbehandling med filter og tilsetning-stoffer mot avleiringer, korrosjon og bakterievekst, spesielt med tanke på Legionella.

Våre prosedyrer er utformet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets Vannrapport 123; en veileder for forebygging av legionellasmitte.

Det er krav om at alle bedrifter med legionellautsatte installasjoner (f.eks dusj, kjøletårn, luftbefukter, scrubber etc.) skal gjennomføre risikovurdering og drive aktivt med forebyggende arbeid for å holde kontroll på systemet.

Mitco har god kompetanse på behandling av kjøletårn, og har erfarent personell som jobber med:

 • Kontroll av kjøletårnsystemet
 • Risikovurdering
 • Kjemisk rengjøring
 • Vannbehandling

Ta kontakt hvis du vil ha råd eller ønsker befaring av ditt kjøletårnsystem.

Ionebyttemasse

Global Concept MITCO AS er samarbeidspartner med Purolite som er en av verdens ledende produsenter av Ionebyttemasse. Purolite har utviklet seg over de siste 31 år fra å være en liten innenlandsk importør av ionebyttere til den fremste produsent og innovasjonsleder i verden mht. ionebytte teknologi og produktutvikling. Purolite og Global Concept MITCO AS er i forkant av utviklingen i denne voksende industrien og tilbyr produkter og teknologi som tar hensyn til endrede krav innen industriell vannrensning.Vi ønsker å være behjelpelig slik at våre kunder kan sikre og opprettholde den vannkvaliteten som produksjon og prosess er avhengig av samt redusere driftskostnader. Global Concept MITCO er en totalleverandør som utfører analyser/kartlegging, forebyggende arbeid, og strakstiltak ved feil eller mangler i utstyr og anlegg. I samarbeid med Purolite utfører vi også konsulent- og rådgivingstjenester, og leverer anlegg og ionemasse for kontinuerlig vannbehandling.

Generelt om ionebyttemasse

Noen kjemiske forbindelser vil binde oppløste ioner i vann. Disse stoffene kalles Ionebyttere. Det finnes noen naturlige stoffer slik som Aluminiumsilikat og Kitosan men i dag fremstilles de fleste syntetisk.

Ionebyttemasse er syntetiske perler som kan tiltrekke seg skadelige ioner og nøytralisere disse gjennom bytting av ioner. Ved byttingen blir de uønskede ionene i vannet som behandles, byttet ut med avleirede uskadelige ioner.

Disse aktive kulene kalles ofte Ionebyttemasse, resin, perler eller harpiks.

Syntetisk ionebyttere krever visse egenskaper til å utføre jobben.

De tre viktigste egenskaper som kreves er:

 • Vann må kunne trenge igjennom men ikke løse opp perlene.
 • Ha evnen til å utveksle ioner med de potensielt skadelige ionene som er til stede i vannet.
 • Tillate passasje av vannet igjennom massen uten trykkfall for å kunne opprettholde en optimal gjennomstrømning.

Purolite sine produkter tilfredsstiller alle disse krav.

Vi kan tilby et bredt utvalg av spesialiserte ionebyttemasseprodukter som fjerner de skadelige ionene i vann. Produktene deles hovedsakelig inn i kation bytter, anion bytter og mixed bed.

Hva kan fjernes med ionebyttemasse?

Salter atskilles i vannet og danner ioner: Positivt ladede ioner betegnes som kationer, og negativt ladede ioner betegnes anioner.

Hovedsakelig inneholder vann følgende ioner;

kationer.png

 

anioner.png

Disse ionene kan fjernes fra vannet ved hjelp av ionebyttemasse.

Ionebyttemasse produkter

Sterk sur kation bytter.

Disse kan jobbe i hele pH området. Hovedsakelig bløtgjøring og hardhetsfjerning. De har høy fysisk styrke og kan benyttes over et bredt område av driftsbetingelser. Produktene er i økende grad brukt i spesielle behandlinger av avfallsvann for å redusere miljøforurensning.

Svak sur kation bytter

Kan arbeide i vann med pH i område 4-14. De funksjonelle gruppene i massen gir høy kjemisk effektivitet.  Spesielt egnet for fjerning av bikarbonat-alkaliteten i vannbehandling og for behandling av vandige organiske oppløsninger.

Sterk basisk anionbytter

Kan arbeide over hele pH området. Brukes for fjerning av silisiumdioksid og organisk materiale. Først og fremst brukt i produksjon av demineralisert og dealkalisert vann. Har utmerket driftskapasitet og god kinetikk.

Svak basisk anionbytter

Arbeider best i område med pH verdi lavere en 7. Benyttes i prosesser som f.eks.: antibiotika utvinning og behandling av kondensater som inneholder urinstoff og ammoniumnitrat. Svak basisk anionbytter sørger for utmerket kjemisk og termisk stabilitet, motstand mot slitasje og osmotisk sjokk. Disse egenskapene gjør produktet ideell for bruk i:

 • Farmasøytisk industri
 • Kjemisk industri
 • Næringsmiddelindustri
 • Nøytralisering

Mix bed ionebyttere er klare til bruk i blandede sjikt. De er spesielt sammensatte blandinger beregnet for direkte rensing av vann. Flere av de blandede massene er tilgjengelig med en fargeindikator. Godt egnet som et sikkerhetsfilter i enden av vannrenseprosesser.

Global Concept MITCO AS kan også skaffe ionebyttemasser som dekker:

 • Pulverformet ionebyttemasse for polering av kondensat.
 • Selektiv ionemasse for drikkevann.
 • Nitratfjerning for mat og drikkevann.
 • Selektiv fjerning av oksidasjon fra vann.
 • Spesielle ionebyttemasser innenfor olje og bergverks industri.
 • Aktivt kull granulat for fjerning av frie klorider og organisk forurensning.
 • Aktiv greensand for fjerning av jern, hydrogensulfid og mangan fra grunnvann til drikkevannskvalitet.
 • Sølvaktivert ionebyttemasse for bakteriostatisk kontroll.
 • Tilsetningsstoff for oppmykning og desinfisering av vann.

Ta kontakt med oss i Global Concept MITCO AS så vil vi hjelpe deg til å finne den ionebyttemassen som dekker ditt behov.

Vannprøver

Global Concept Mitco tilbyren fullstendig vannprøvetakingstjeneste, inkludert besøk på stedet av fulltopplærte ingeniører og teknikere, identifisering av passende prøvepunkter, kravtil prøveflasker, analysebevis og etteromsorgstjenester, der det er aktuelt.

Laboratorievannanalyseer en uvurderlig del av tjenestene vi tilbyr. Global Concept Mitco sitt interne akkrediterte kjemilaboratorium gjør at vi kan tilby raske og nøyaktige tjenester for å møte kravene til kundene våre. I tråd med bransje standarder bruker Mitco et uavhengig UKAS-akkreditert og LCA-medlemslaboratorium forkundenes mikrobiologiske prøvetakingskrav.

 

Analyse inkluderer, men er ikke begrenset til:

·      Legionella

·      Aerob kolonitelling

·      Koliformer og E. Coli

·      Andre Pseudomonas-arter

·      Fullt spekter av vannkjemiske tester

·      Metall-og tungmetalltester

·      Kjemisk og mineralprøve

·      Analyseav korrosjon og avleiring av skala

·      Kjemiskoksygenbehov (COD), suspenderte stoffer og analyse av avløpsvann

 

Standard prøvepakker inkluderer, men er ikke begrenset til:

·      Legionella-prøver

·      Drikkevannsprøver

·      Full BSRIA-analyse av lukkede systemer – BG 50

·      Avløpsvannsprøver

·      Analyse av svømmebasseng vann

Klordioksid (ClO2)

Klordioksid (ClO2) tilbyr den mest kostnadseffektive måten å sikre renslighet gjennom desinfeksjon av vann på tvers av et bredt spekter av sektorer, som drikkevann, helsevesen,landbruk, matbehandling, bygningstjenester, energi og industri.

Klordioksider svært effektivt for å trygt fjerne skadelige bakterier og biofilmer og har en langvarig resttid.

 

Global Concept Mitco har bistått kunder internasjonalt med desinfeksjonssystemer basert på klordioksid ved å anvende automasjon, service, spesialisert kjemiskbehandling og utstyr. Vi forstår viktigheten av effektiv drift og konsekvenseneav suboptimal ytelse.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.