Regelverk

For å hindre oppvekst og spredning av Legionella i systemer med aerosoldannende installasjoner, er det flere regelverk som setter krav til kartlegging og oppfølging av ulike installasjoner. Det er også satt krav om at dette skal tas hensyn til i forbindelse med nybygg. Regelverk som omhandler legionellakontroll er:

Folkehelseloven

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a

Internkontrollforskriften

Forskrift om tekniske krav til bygg (Tek 10)

Bassengbadforskriften

 

For å kunne oppfylle de krav som er stilt i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern, er det utarbeidet en veileder fra Folkehelseinstituttet. Denne skal gi råd om alt fra hvordan utføre risikovurdering, behandlingsmetoder og hvordan ha kontroll på eget system. Veilederen heter Forebygging av legionellasmitte – en veileder (vannrapport 123), sist revidert desember 2015.

Forebygging av Legionellasmitte - en veileder

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.